CONSULTORIA

AiEM realitza tasques de consultoria sobre temes d’arquitectura, energia i medi ambient per a empreses, autònoms, ajuntaments i altres entitats. El coneixement acumulat durant 40 anys de recerca en els àmbits d’estudi mencionats és fonamental per elaborar diagnòstics precisos i solucions creatives als diferents tipus de situacions proposades.

Les seves àrees principals de coneixement i actuació s’estructuren de la mateixa manera que els eixos de recerca:

1.Arquitectura bioclimàtica.
Desenvolupament d’estratègies arquitectòniques per a l’optimització de la relació arquitectura-energia.
Incorporació de paràmetres d’eficiència energètica a través, no només a través de sistemes mecanitzats sinó també amb la introducció d’elements arquitectònics passius.

  • Reducció de la despesa energètica a través de la incorporació o millora del rendiment de sistemes actius o passius.

2. Confort interior i urbà
Anàlisis de confort d’usuaris de determinats espais amb l’objectiu de la seva millora a través de la modificació de paràmetres específics i controlats.

  • Comparació de les condicions de confort actuals i desitjades amb l’objectiu d’assimilar-les en oficines, despatxos, sales de reunions, espais de producció, sales d’actes, zones comercials, espais urbans…etc.

3. Integració d’energies renovables a l’arquitectura.
Estudis de viabilitat, càlcul de rendiment i disseny de la integració de sistemes d’energies renovables a l’arquitectura.

  • Incorporació d’elements captadors d’energia en edificis o espais existents i de nova construcció per al seu màxim rendiment, mínim impacte ambiental i màxima integració arquitectònica. (Contribució solar en ACS, contribució fotovoltaica en energia elèctrica…)

4. Morfologia urbana i energia.
Anàlisis dels paràmetres de forma urbana que afecten el comportament energètic de les zones urbanes. Obtenció d’indicadors genèrics per a la reducció de la despesa energètica a nivell de ciutat.

AiEM es diferencia d’altres consultories sense vinculació a la universitat i la recerca perquè és capaç de respondre amb els coneixements més avançats i punters, alhora que fer ús de la xarxa universitària i d’investigadors per accedir als experts d’escala internacional de cada tema a resoldre. El grup AiEM aporta qualitat i expertesa.

Alhora, la presència d’un equip interdisciplinari contribueix al desenvolupament d’una perspectiva global única que permet atacar cada tema des del punt de vista més adequat a partir d’un anàlisis previ general que considera tots els aspectes que afecten el cas concret. A partir d’aquesta visió global es pot destriar els camps concrets on és més adequat intervenir i fer ús dels experts en cada disciplina.