Admissió

1. Complir els requisits acadèmics d’accés

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin un títol universitari oficial espanyol o les que tinguin un títol universitari oficial, expedit per una universitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que faculti en el país expedidor per a l’accés a ensenyaments de màster.

També poden accedir a un màster universitari les persones amb un títol expedit per una universitat d’un país que no formi part de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que hagi estat homologat per un títol de l’Estat espanyol que doni accés a un màster universitari. En cas que el títol no estigui homologat, caldrà la comprovació prèvia per part de la Universitat que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per accedir a estudis de màster.

L’accés per aquesta via no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de cursar els ensenyaments de màster. Si se superen els estudis, el títol de màster obtingut sí que té plena validesa oficial.

2. Obtenir la Preacceptació del programa de Master AiEM

El procés de preacceptació al programa de màster s’inicia durant el mes de Desembre previ al curs acadèmic pel qual es sol·licita l’admissió, i es va realitzant a mesura que es reben les sol·licituds.

Per obtenir la preacceptació s’ha d’enviar la següent documentació a master.aem@upc.edu:

 • Currículum acadèmic i professional resumit
 • Carta de motivació
 • Portafoli personal
 • Prova d’accés no presencial (descarregar el fitxer per omplenar)

En rebre el document de preacceptació, l’estudiant pot passar a realitzar la preinscripció.

3. Preinscriure’s en un programa de Màster Universitari

Cal consultar al calendari acadèmic de la UPC els períodes de preinscripció als màsters universitaris.

Per matricular-te al Màster Universitari “Arquitectura, Energia i Medi Ambient” impartit per la UPC has d’accedir a l’aplicació de preinscripció de màsters universitaris:

Aleshores, cal registrar-se a l’aplicació fent constar com a nom d’usuari una adreça vàlida de correu electrònic. A continuació, es rep la contrasenya per accedir a l’aplicació i introduir la resta de dades.

Un cop introduïdes les dades, la sol·licitud queda registrada. Es poden fer canvis a la sol·licitud fins a la data de tancament del període de preinscripció, entrant-hi amb el nom d’usuari (adreça vàlida de correu electrònic) i la contrasenya assignada.

Per tal d’acreditar les dades acadèmiques que donen accés al màster, cal explicar a l’apartat corresponent de l’aplicació de preinscripció quins documents s’aporten (títol oficial,…) i es poden afegir com arxiu annex.

El dia fixat com a data de resolució, es rebrà un correu electrònic informant sobre la resolució de l’admissió al Màster Universitari. Es pot consultar la resolució a la mateixa aplicació de preinscripció. L’admissió rebuda serà condicional, fins que es comprovi la veracitat de les dades acadèmiques aportades.

Amb el document d’admissió, l’estudiantat de fora de la UE pot iniciar els tràmits de sol·licitud dels visats que els permetin l’estada al nostre país per tal de cursar el programa de Màster Universitari.

L’inici de l’activitat acadèmica de cada programa de Màster Universitari queda supeditat a l’existència d’un nombre mínim d’estudiants preinscrits.

4. Formalitzar la Matrícula al Màster Universitari

La documentació a aportar dependrà del lloc on s’hagi obtingut el títol o s’hagin cursat els estudis previs que donen accés al Màster Universitari:

En centres propis de la UPC

 • Currículum Vitae
 • Si es té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del Màster Universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, cal lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).

En centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat de l’Estat espanyol, a més de la documentació anterior, cal presentar

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d’un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l’estudiant.
 • Documentació específica requerida pel mateix màster.

En universitats o institucions estrangeres d’educació superior

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d’homologació del títol que dóna accés al màster.
 • Si el títol no està homologat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució on s’ha obtingut el títol o per l’autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d’acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en aquell país. Si això no és possible, s’ha d’indicar a quin nivell superior d’estudis dóna accés aquest títol.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d’un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
 • Si es té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del Màster Universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, s’ha de lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).