presentació

Benvinguts a la línia de màster Arquitectura, Energia i Medi Ambient del Màster Universitari en Estudis Avançats, MBArch, a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB UPC.

La missió principal del màster és oferir als seus participants un coneixement complet sobre el comportament energètic dels espais arquitectònics i la seva repercussió en la percepció i confort dels usuaris. L’impacte de les decisions arquitectòniques i urbanes en el medi ambient és analitzat amb l’objectiu d’establir unes directrius principals per al procés de projecte.

Al final dels seus estudis, tots els participants hauran d’arribar a un perfecte control de l’anàlisi dels ambients energètics en l’arquitectura i els seus components estètics i funcionals. D’aquesta manera, s’espera que siguin capaços d’experimentar, amb una sòlida base acadèmica, nous plantejaments arquitectònics.

El màster està preferentment orientat a la recerca i prepara als seus candidats per a accedir a un doctorat. El programa doctoral “Arquitectura, Energia i Medi Ambient” estableix com a pre-requisit d’accés haver cursat aquest màster. D’aquesta manera, s’agilitza el desenvolupament de la fase d’investigació del doctorat i s’ofereix la possibilitat de beneficiar-se de l’oferta docent del màster MBArch.

Els estudis cobriran el camp de l’energia a l’arquitectura a través de diferents disciplines i punts de vista. L’energia s’estudiarà a través de les seves diferents formes: llum, temperatura, acústica…etc i s’utilitzarà per a analitzar el confort ambiental dels espais arquitectònics. Els aspectes climàtics també seran tinguts en compte amb l’objectiu d’integrar, un una doctrina única, els diferents camps científics normalment desconnectats i obtenir un sistema global de coneixement i avaluació dels espais energètics a l’entorn construït. En aquest context, s’abordarà l’avaluació i integració de sistemes d’energia en l’arquitectura i el comportament constructiu per a poder avaluar el seu impacte ambiental.

Per a reforçar el coneixement teòric adquirit, es realitzaran anàlisis de casos d’estudi reals amb l’objectiu d’avaluar el comportament de l’edifici. S’espera que els estudiants aprenguin a fer simulacions per a ser capaços de verificar l’operativitat de de les eines utilitzades.

El coneixement après s’aplicarà a través de dos processos transversals: En primer lloc, es desenvoluparà un projecte de cas d’estudi amb l’objectiu de traslladar el corpus teòric al disseny pràctic. Finalment, s’introduirà als estudiants en el procés d’investigació a través del desenvolupament d’un projecte d’investigació. Conceptes com la hipòtesis, tècniques d’investigació, l’estat de l’art… seran àmpliament discutits. El resultat final serà la preparació i presentació d’una dissertació-tesina.

El màster “Arquitectura, Energia i Medi Ambient” té la duració d’un any acadèmic i requereix una dedicació completa per a seguir adequadament el contingut acadèmic i les pràctiques personals.