RECURSOS

Aquests són els recursos que el grup de recerca AiEM posa a la disposició d’estudiants, investigadors o persones interessades en el camp de l’arquitectura i l’energia per explorar amb més eines aquest àmbit del coneixement.

Mapa de Sky View Factor (SVF) de l’Espai Públic de Barcelona. L’Sky View Factor és la porció de cel visible des d’un punt determinat. Aquest mapa mostra l’SVF tant de l’espai públic i semipúblic de Barcelona com dels interiors d’illa.

Dimensionat Lumínic. Eina d’aprenentatge autònom per al dimensionat i comprovació del comportament de la il·luminació natural a l’interior d’un edifici mitjançant el càlcul del flux.

Psicrometria en ambients arquitectònics: construcció i medició. Recurs d’aprenentatge autònom amb explicació teòrica de la construcció, descripció i ús pràctic de l’àbac psicromètric.

Psicrometria en ambients arquitectònics: exemples d’aplicació. Recurs d’aprenentatge autònom amb exemples d’aplicació pràctica de l’àbac psicromètric.

Carta Solar Estereogràfica. Recurs d’aprenentatge autònom amb explicació teòrica de la construcció de la carta solar estereogràfica.

Efecte Hivernacle. Recurs d’aprenentatge autònom amb explicació teòrica gràfica del fenomen de l’efecte hivernacle en l’arquitectura.

Dimensionat Climàtic. Recurs d’aprenentatge autònom per al dimensionat climàtic mitjançant el càlcul de Balanç i Variabilitat.

Dimensionat Lumínic. Recurs d’aprenentatge autònom per al dimensionat i comprovació del comportament lumínic interior d’un edifici mitjançant el càlcul del punt a punt.

Dimensionat Acústic: immissió i temps de reverberació. Recurs d’aprenentatge autònom amb l’aplicació teòrica i pràctica sobre la propagació del soroll en l’aire i els càlculs d’immissió acústica i de temps de reverberació per a l’ambient construït.

Dimensionat Acústic: audiograma. Recurs d’aprenentatge autònom per a l’aplicació pràctica de l’ús de l’audiograma i l’avaluació del fenomen de la difracció del so en l’aire.

Oïda. Eina per al càlcul del tiemps de reverberació i l’aïllament acústic d’un local.

Modificació del Terreny: excavacions. Recurs d’aprenentatge autònom per a la modificació del terreny mitjançant la creació d’excavacions.

Modificació del Terreny: plataformes. Recurs d’aprenentatge autònom per a la modificació de corbes de nivell en un terreny mitjançant la creació de plataformes elevades.

Fitxes OCI. Fitxes tècniques per al disseny i càlcul d’instal·lacions.

Àbac Psicromètric. PDF

Definició física de l’ambient. Quadre

Física Tèrmica. Apunts

CBE Thermal Comfort Tool. Eina online de càlcul de comfort tèrmic.

Heliodon. Aquesta pàgina web conté eines i aplicacions, especialment per a projectes arquitectònics i urbans que tinguin en consideració la llum natural, acústica i, en general, la geometria sensible.

TAREB. Pàgina web  que presenta el projecte Europeu TAREB. Conté material docent que complementa els mòduls trocals i els mòduls especialitzats seleccionats del Màster Europeu: Integració de les Energies Renovables als edificis.

Podcast llum i espais d’accés.  Podcast Ona Arquitectònica de l’entrevista a Judit López sobre la llum mediterrànea i els Espais d’accés a l’Arquitectura

EULEB. Projecte “EUropean high quality Low Energy Buildings”. Creat per a proporcionar informació sobre edificis públics no residencials d’alta qualitat i baix consum d’energia existents a Europa.

ATLAS RADIACION BARCELONA

Radiación Global, directa y difusa en Barcelona por meses. [AEMET 2012] Agencia Estatal de Meteorología, Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT, AEMET, 158 pages, 2012. Available at: http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radiacion_solar/atlas_de_radiacion_24042012. pdf [Accessed May 11, 2016].